Kotek Jiří Plevný Miroslav Havel Bohdan Kubín Stanislav Šnajdauf František Souček Jiří Morávek Jiří Illek Zbyněk
Martáková Naděžda Bárta Miloš Stefan Ivan Johannes Radomír Vlasatý Václav Klír Petr Fistr Ljubo Plachý Vojtěch Lískovec Vojtěch
Masák Petr Vobořil Jaroslav Balog Petr Gabányiová Lucie Paroubek Pavel vesely_antonin Sudimacová Sonia Malý Václav
Nöbauer Jaroslav Ženíšek Jiří Dědič Martin Guhová Eva Vlasák Martin Dušková Jarmila Drobný Miroslav Tišer Jiří Bezouška Martin
CO JE ALTERNATIVA
Datum: 09.09.2010

Mini úvod:  Motivy vzniku ALTERNATIVY
jsou v současných neutěšených poměrech v prostoru veřejné samosprávy, tedy politiky. Bezprostředně se promítají do našich životů, omezují nás, zadlužují nás, zvyšují nám daně, zatěžují nás úřední byrokracií, umožňují kulhat právu v policejní slepotě a prokurátorské součinnosti nad našimi ukradenými statky. Snižují tak kvalitu a podmínky našeho života!

Politická scéna
se poměrně rychle usadila do všeobjímajících koalicí ODS a ČSSD, příležitostně i jiných stran. Bylo a je jedno, která strana zvítězí ve volbách, protože jejich smlouvy a opo-smlouvy jim zajišťují dělbu moci. Morálka a slušnost dostaly na frak a z veřejné samosprávy se téměř vytratily. Takto vznikly mocenské koalice, které potlačují význam správy věcí veřejných - tedy realizování zájmů prostých občanů zastínily svými osobními a skupinovými zájmy. Jen v takovémto prostředí se mohou rodit „losovačky“, podhodnocené prodeje veřejných majetků, tunelování, které přivedlo dokonce také krajskou nemocnici na hranu bankrotu, mohou se ztrácet desítky miliónů na stavbách, provádět výběrová řízení pro předem vybrané a další a další nemravnosti! Takovéto pojetí volební soutěže s následným pravolevým koaličním usurpováním moci popírá samotný smysl volební soutěže kandidujících stran. Občanům to pak zákonitě bere naději, jak změnit tento vzniklý zvrácený stav ve společnosti. Proto upadají do apatie a lhostejnosti a přestávají se účastnit na společném životě. Přestávají logicky také volit.
Několik regionálních osobností, které již samy nabyly dostatek zkušeností s takovýmito koaličními představiteli a ví, že to není pouze místní folklór Karlových Varů, ale jen odhalený stereotyp jakési zvrácené "NORMÁLNOSTI", vytvořilo a nabízí ALTERNATIVU jako platformu pro NADĚJI NA ZMĚNU.
Jiří Kotek (červen 2008)

___________________________________

Co je ALTERNATIVA ?

JEDNOZNAČNÁ NABÍDKA VOLBY !

Motto ALTERNATIVY je:
Nedělat z lidí hlupce a z politiků něco víc.“

ALTERNATIVA je řádně registrovanou politickou stranou
s nejodvážnější a nejjasnější protikorupční politiku v zemi
s vlastní vývojovou historií
s liberálně konzervativními ideologickými kořeny
s propracovanými vlastními volebními programy

s nejoriginálnější a nejsvižnější volební kampaň

s jiným úhlem pohledu
s nejkvalitnějšími kandidáty na svých kandidátkách
s podporu místních vážených osobností tzv. má své morální garanty
s nejčitelnějším a nejvýraznějším charakterem principů slušné politiky
s rostoucím nadregionálním významem


ALTERNATIVA je řádně registrovanou politickou stranou, podle zákona č.424/1991 Sb. O sdružování občanů v politických stranách a hnutích. Stanovy strany jsou registrovány pod č.j. MV-27031-4/VS-2008, ze dne 2.dubna 2008, strana má nastavenu svoji organizační strukturu. Strana se svojí činností vyprofilovala na moderní stranu Evropského volebního stylu.

Nejodvážnější a nejjasnější protikorupční politiku v zemi. Členové a příznivci jsou v opozici proti mocenským koaličním praktikám a současnému politickému a společenskému marasmu, majetkové i morální korupci. Nepřijímá nabídky krátkodobých profitů podílu na moci ani jiné v podstatě korupční nabídky spoluúčasti. ji odmítali vždy, po celou dobu svých aktivit. Nejjasněji se však prezentovali s nástupem do zastupitelstva města Karlovy Vary v říjnu 2006. Postavili se proti způsobu zrodu, zadávání a výstavby „multifunkční haly“ v Karlových Varech a posvítili na zákulisí tohoto korupčního procesu, při kterém světu odhalili legendární „losovačku“. Následovala celá řada konkrétních majetkových kauz, ve kterých město ztratilo 3 miliardy ze svého majetku. Další mediální bombou se stalo odhalení vedoucí stavebního úřadu, paní Doubové. ALTERNATIVA svojí opoziční činností velmi významně ovlivnila vývoj samosprávy města i regionu pro další roky.

Historie ALTERNATIVA navázala na veřejné aktivity několika karlovarských občanů, kteří se zapojovali do veřejného dění zejména na Karlovarsku. Jsou to lidé, kteří se aktivně zajímali a účastnili se života ve své komunitě a to od dob táhlého soumraku komunismu (individuální nonkonformní postoj ke komunistickému režimu, Ideová jednota svědomí, signatáři Několika vět), jeho pádu (OF) a následně dále (KVH, ODA, US, ED) až doposud (ALTERNATIVA  a nezávislé osobnosti).

Liberálně konzervativní ideologické kořeny se prolínají v činnosti a ve vystupování členů a příznivců ALTERNATIVY a pro jejich zřetelné vnímání je možné je znázornit touto grafikou:

pilire-alternativy

ALTERNATIVA má nejpropracovanější vlastní volební programy  ve kterých naleznete vedle nejaktuálnějších společenských problémů (bezpečnost, zdravotnictví, školství, …) několik zcela ojedinělých témat (změnu financování obcí a měst, zamezení šířícího vlivu heren a kasin, přímou volbu a jiné zajímavé počiny).

ALTERNATIVA má svoji volební kampaň,
která se svým ojedinělým vizuálním stylem zcela revolučně odklonila od zajetého pojetí „vyretušovaných kravaťáků“ a „uhlazených slibů“. ALTERNATIVA totiž nabízí něco jiného než stávající mocenské nečitelné koalice (mnohdy účelově definované pojmem „napříč politickým spektrem“).

ALTERNATIVA nabízí jiný úhel pohledu na společné věci a jejich veřejnou správu.  Ten je obsažen nejen ve veřejných aktivitách a činnostech členů a příznivců, ale pro zdůraznění takového počínání je symbolizován do jejího vizuálního obrazu – výřezového pohledu očí. V prezentačních materiálech a ve volebních kampaních jsou to především zdůrazněné detaily autentických pohledů očí kandidátů. Je to výraz osobní identifikace kandidáta s problémy a také s občanskou veřejností. Tyto pohledy působí oběma směry, iritují i přitahují.

Má nejkvalitnější kandidátky. Jsou na nich lidé známí z veřejného života, svých občanských povolání a aktivit. Jsou to osobnosti s bohatými zkušenostmi, za kterými je vidět vizitka jejich práce, morálky a charakteru! Veřejnost osobnosti ALTERNATIVY zná a proto ví, co od nich může v zastupitelstvu očekávat. Samotné kandidátky jsou vždy sestaveny ve vyvážených proporcích jak územních, tak personálních a programových.

Podpora vážených osobností tzv. má své morální garanty. Vedle několika adeptů na veřejnou práci v zastupitelstvu z popředí kandidátky se níže na kandidátce objevují renomované osobnosti, které poskytují jakousi morální garanci pro ALTERNATIVU. V tomto ohledu odkazujeme na blok výjimečných osobností, lékařů, pedagogů a jiných aktivistů a aktivních osobností, jejichž společenská prestiž je dána zejména jejich profesionální a morální lidskou erudicí. Jejich bezprostřední účast na marasmu dění v konfrontaci se zastupitelskými mocenskými koaličními praktikami by patrně byla zmarem jejich životních poslání, proto vyjadřují svojí bezprostřední podporu ALTERNATIVĚ svým postavením na kandidátce. Tím se hlásí k tomu, že budou zapojeni v konzultačním týmu osobností ALTERNATIVY a budou účastníky na práci zvolených zastupitelů v oblastech, kterým rozumí. Avšak jejich hlavním posláním na kandidátce je poskytnout voličské veřejnosti morální záruku a pojistku činnosti ALTERNATIVY v zastupitelstvu!
Tímto sdělením jednoznačně odmítáme narážky na „podvod na voličích“ v případě preferenčního přepočtu, ale jednoznačně deklarujeme jejich týmovou podporu a spolupráci s výše nasazenými osobnostmi. Nekandidují z touhy prosadit se do výkonných funkcí, to by byli na čele kandidátky, ale pro pomoc osobnostem nasazeným, kterým sami dostatečně věří, aby je osobně podpořili i svým jménem na kandidátce.

Svůj charakter ALTERNATIVA získávala činností svých osobností. Ty bývaly občansky nonkonformní, nebyly ochoty akceptovat komunistickou ideologii a proto se zákonitě objevily v popředí dění listopadu 1989 mezi osobnostmi OF (Občanského fóra). V prvních svobodných volbách byly zvoleny do zastupitelstva města K.Vary v uskupení KVH (Karlovarské volební hnutí). Aby prolomily rigidní mediální stereotypy, vydávaly dokonce na Karlovarsku týdeník HLUK. V dalším období 90. let a počátku nového milénia pak byly tyto osobnosti sdružené na vlastních kandidátkách ODA a Prosperity – voleny byly do zastupitelstev nejen na Karlovarsku v Karlových Varech, ale také v Nové Roli, Nejdku, Jáchymově, Ostrově, Toužimi a ve Žluticích, na Božím Daru, ale také v Aši, Chebu, Mariánských Lázních, Chodově a v Horním Slavkově. V nové svobodné době – po roce 1989, tyto osobnosti názorově prolnuly s kořeny liberálních vizí formulovaných a prezentovaných pod názvem „Cesta ke svobodné společnosti“ a reprezentované také volebním programem ODA v 90.letech, kteréžto byly některé z nich také členy (od r.1992). V době zániku ODA se některé angažovaly v integračním projektu ED (Evropských demokratů), většina jich však průběžně zůstávala nezávislými. Společně pak v roce 2008 podpořily vznik volebního projektu a založení strany ALTERNATIVA. 

ALTERNATIVA není zahleděna pouze do svého regionálního hnízda, ale velmi významně svým působením směřuje ke spojení osobností roztroušených v jiných regionech České republiky, které se potýkají se současným politickým a společenským marasmem, korupcí morálních i majetkových hodnot. Proto intenzivně komunikuje v Čechách i na Moravě také s dalšími subjekty, které mají obdobná východiska a pohnutky. Konzistentní přehled o soudobém působení ALTERNATIVY je zanesen naúvodním listu tohoto webu.

zapsáno 9.září 2010

pozn.: */ jména těchto osobností jsou zanesena na kandidátních listinách zmíněných stran a hnutí (viz. web ČSÚ volby.cz)