Kotek Jiří Plevný Miroslav Havel Bohdan Kubín Stanislav Šnajdauf František Souček Jiří Morávek Jiří Illek Zbyněk
Martáková Naděžda Bárta Miloš Stefan Ivan Johannes Radomír Vlasatý Václav Klír Petr Fistr Ljubo Plachý Vojtěch Lískovec Vojtěch
Masák Petr Vobořil Jaroslav Balog Petr Gabányiová Lucie Paroubek Pavel vesely_antonin Sudimacová Sonia Malý Václav
Nöbauer Jaroslav Ženíšek Jiří Dědič Martin Guhová Eva Vlasák Martin Dušková Jarmila Drobný Miroslav Tišer Jiří Bezouška Martin

veškeré konkrétní volební programy ALTERNATIVY
vycházejí z těchto jejích programových pilířů:

 

Volební  program pro MĚSTO

Volební  program pro KRAJ

Volební  program pro ČESKO

Volební  program pro EVROPU


Volební programy podle voleného orgánu :

Volební  program pro MĚSTO

Co vidíme špatného na komunální politice
… a jaká řešení Vám nabízíme ?

1.               Tunelování městského majetku a jeho devastace

V minulých volebních obdobích jsme viděli „prodeje“ městského majetku za absurdních podmínek a směšných cen

Jsme odhodláni zcela zastavit takovýto přístup a zajistit nápravu také starých nemravných prodejů.

2.               Přebujelé korupční prostředí

Všudypřítomná korupce je realitou i v Karlových Varech. V řešení takových kauz zcela selhává policie a státní zastupitelství. 

Naším cílem je omezení provázanosti zastupitelů a úředníků města s jeho majetkem a s hospodařením s ním. Osobní odpovědnost politiků a úředníků je nezbytným opatřením. Otevřeme zadávání veřejných zakázek.

 3.               Činnost úřadů nebývá přívětivá k lidem

Státní správa má chránit zájmy obyvatel, nevlídnost úředních postupů ztrpčuje občanům jejich každodenní život.

zasadíme o zrychlení vydávání stanovisek a rozhodnutí. Zajistíme odstranění úředních dnů. Zrevidujeme současné praktiky některých servilních úředníků a budeme důsledně řešit jejich závažné poklesky, kterými umožnili realizaci korupčních kauz.

 4.               Veřejná správa postrádá rozměr služby pro občana a v jeho zájmu

Netransparentnost rozhodovacích procesů a klientelismu.

Vytvoříme platformu pro obyvatele města, kteří se chtějí bez osobního prospěchu podílet na vytváření. Koncepční materiály budou schváleny na základě diskuse s veřejností, včetně obyvatel okrajových částí města. Jsme připraveni revidovat dokumenty, které byly prosazeny proti odporu občanské veřejnosti.

5.               Bezpečnější prostředí

Bezpečnost občanů a návštěvníků Karlových Varů není stále zajištěna na odpovídající úrovni. 

Městská policie by neměla pracovat duplicitně s Policií ČR. Vytvoříme trvalý tlak na spolupráci s Policií ČR. Pro zvýšení pocitu bezpečí prosadíme efektivní opravy, veřejného osvětlení.

 6.               Zabránění devastace kulturních a architektonických hodnot Karlových Varů

V posledních letech jsme svědky devastace kulturních a architektonických hodnot při zlovolném působení politických špiček a vedení stavebního úřadu.

Zabráníme další devastaci Městské památkové zóny v Karlových Varech. Jednoznačně podpoříme zapsání města do seznamu UNESCO. Stabilizujeme kulturní bázi města, včetně KSO.

 7.               Lázeňství a cestovní ruch se ztrácí v nelichotivém obrazu města

Zabráníme prosazování zájmů bezprostředně poškozujících lázeňství města. Bohatství přírodních léčivých zdrojů, jedinečná přírodní kulisa a architektura města udržíme jako významný potenciál pro budoucí rozvoj města Karlovy Vary.

Podpoříme lázeňství a cestovní ruch jako prioritu města. Posílíme propagaci nabídky městských kulturních a sportovních zařízení lázeňským hostům i obyvatelům ve spolupráci s komunálními organizacemi. Nastolíme stavební, dopravní a bezpečnostní režim ve vnitřním lázeňském území s respektem k potřebám lázeňských hostů i obyvatel.

 8.               Nedomyšlené investiční projekty se míjejí s občanskými potřebami a zájmy

Stávající vedení města prosadilo a realizovalo výstavbu multifunkční haly bez řádného vyhodnocení vhodnosti podmínek lokality, potřebných finančních zdrojů, bez důkladného zhodnocení ekonomické náročnosti provozu a bez zvážení dopadu do rozpočtu města na další období.

Přestože jsme vždy prosazovali výstavbu důstojného víceúčelového sportovního a kulturního centra, neakceptovali jsme předraženou miliardovou Multi-halu zaměřenou pro využití především ledního hokeje. Budeme dodržovat při budoucích investičních akcích důkladnou analýzu veškerých dispozic dané lokality, finanční náročnosti výstavby, možnost krytí nákladů z dotačních titulů, s přihlédnutím k dopadu do rozpočtu města na následujících 10 let. Zkvalitníme sportovní zařízení ve stávající městských školách a ve spolupráci s Karlovarským krajem i v zařízeních středních škol. Navážeme na budování veřejných sportovišť a zajistíme jejich komerční dostupnost zejména dětem a mládeži.

9.               Zanedbané a nebezpečné komunikace a chodníky

Stav karlovarských ulic a chodníků je katastrofální ostudou města. Především v okrajových částech je jejich situace neudržitelná.

Výrazně posílíme obnovu komunikační infrastruktury. Zasadíme se o stanovení dopravní koncepce města, s přihlédnutím k rozvoji cyklistiky. Budeme hledat optimální možnosti pro zajištění parkovacích kapacit ve městě i na sídlištích v okrajových částech města.

10.           Neosobní až pasivní podpora seniorům a sociálně i zdravotně potřebným

Péče o seniory a sociálně potřebné skupiny není i přes výrazné zlepšení situace na odpovídající úrovni.

Podpoříme výstavbu vhodného domu pro seniory se službami pro tuto skupinu, s cílem uvolnění bytů pro jejich děti a vnoučata. Budeme výrazně podporovat nestátní neziskové organizace v oblasti sociálních služeb. Zasadíme se o zvýšení počtu míst s bezbariérovým přístupem. Budeme podporovat vytvoření přesně definovaných grantových pravidel v sociální i zdravotní oblasti.

11.           Čistotu a trvale udržitelný rozvoj životního prostředí

Životní prostředí má i přes zlepšení stavu řadu nedořešených oblastí. Zejména čistota vnějšího prostředí. Okrajové části města pohlcuje zdivočelá zeleň.

Ve větší míře budeme realizovat parkové úpravy mimo centrum Karlových Varů. Budeme pokračovat v údržbě lázeňských lesů s kvalitním  značením a vybavením   turistických stezek. Zkvalitníme systém hospodaření s odpady. Obnovíme místa zrušených velkoobjemových kontejnerů, místa a nádoby na separovaný sběr. Čistota města bude pro nás zcela prioritní. Budeme preferovat důslednou ochranu přírody a krajiny.

 12.           Zanedbaná a upadající městská hromadná doprava

Městská hromadná doprava je základním prostředkem pro mobilitu obyvatel, především školní mládeže, zaměstnance a seniory. V současnosti není zajištěna ani prostá reprodukce vozového parku. 

Zajistíme, aby městská hromadná doprava zůstala městskou společností, nikoliv však jako instituce pro snadný rozpočtový výtěžek. Podpoříme obnovu autoparku a autobusy s ekologickým provozem.

 13.           Školství trpící chudobou a zanedbaností těžko děti povznese

V kvalitě školství je naše budoucnost, vzdělaná mládež je zárukou budoucí prosperity, příznivého demografického vývoje a kulturního rozvoje Karlových Varů.

Prosadíme zkvalitnění prostředí mateřských a základních škol. Vytvoříme náročný, avšak atraktivní a spravedlivý kariérní postup pedagogických pracovníků, včetně hodnocení jejich práce a jejich spravedlivého odměňování .

 14.           Šedivá nabídka komerční kultury hubí kulturního ducha města

Karlovy Vary bývaly … nabídka kulturních akcí ve srovnání s ostatními městy kulhá. Také kulturní prostředí města ovládly lobbyistické skupinky, vedle nichž doslova živoří hrstka kulturních „bláznů“.

Zajistíme stabilitu Karlovarské symfonického orchestru, zanalyzujeme způsob provozování Městského divadla, zavedeme grantový systém, který bude podporovat malé formy divadla, zavedeme podporu pro mladé hudebníky ve všech žánrech oboru, podpoříme místní výtvarníky podporou jejich výstavních akcí. Nadále budeme podporovat tradiční akce a zajistíme rozšíření spektra kulturní nabídky o další pravidelné akce. Budeme podporovat festivalové iniciativy širšího kulturního spektra.

 15.           Vrávorající prosperitu města a nezodpovědné hospodaření s majetkem

Více odvětvová hospodářská struktura, spojená s významným nerostným bohatstvím i tradičním průmyslem a koncentrací zařízení lázeňství a cestovního ruchu bývala předpokladem pro pozitivní hospodářský vývoj města, ale dnes upadá.

Zabráníme nevratným krokům při hospodaření s majetkem města, jasně definujeme nezbytný majetek města včetně zdůvodnění a teprve po této analýze podpoříme případný prodej podle jasných pravidel. Budeme hledat legitimní opravné prostředky pro snížení vysokých ztrát z již realizovaných prodejů

 

Volební  program pro ČESKO

.... celý PROGRAM v knižním formátu ... ZDE

Základní body volebního programu:

 • jsme stranou občanů České republiky, kteří vítají ve svých řadách všechny, kdo jsou ochotni přispět svým dílem k obrodě a rekonstrukci České republiky
 • nejsme stranou výběrovou, elitářskou, monotematickou či účelovou
 • dáváme příležitost také těm, kteří stáli mimo politické dění v důsledku politických změn – po dvaceti letech nemá cenu dělit národ na různé kategorie, hlavním kritériem musí být především prokázané schopnosti a pevné morální postoje
 • orientace strany není diktována ideologií, jednoznačně však klademe důraz na svobodu jedince vůči státu a rovněž ctíme tradiční hodnoty, především právo a pořádek
 • vymezujeme se vůči těm politikům, kteří v uplynulých letech špatně nakládali s prostředky státu a nebyli dobrými správci našich daní
 • chceme se dostat do povědomí veřejnosti  a uspět ve volbách do parlamentu
 • nejsme fanklubem pana prezidenta
 • veřejnou správu chápeme jako službu občanovi
 • důslednými organizačními a kontrolními opatřeními chceme zamezit úniku financí z rozpočtu státu – tento únik je odhadován na 150 až 200 miliard korun ročně
 • mandatorní výdaje státu jsou jedním z nejsložitějších problémů – při jeho řešení je zcela nezbytný  souhlas, soulad a podpora všech parlamentních i mimoparlamentních stran – jakákoli reforma založená na násilí vůči opozici v parlamentu, pokud možno s převahou jednoho hlasu, je vždy a plným právem odsouzena k neúspěchu
 • přijetí eura je důležitým prostředkem, není však cílem. ČR by se měla nejprve soustředit na implementaci ekonomických reforem v duchu konvergenčních kritérií
 • jsme pro trvalé snižování daňové zátěže, ovšem s ohledem na aktuální kondici ekonomiky
 • jsme pro zjednodušení a zprůhlednění daňového systému – je třeba jasně definovat daňový základ, snížit počet výjimek i odpočitatelných položek a oddělit systém daní od systému sociálního a zdravotního pojištění
 • vnímáme potřebu definovat základní strategii průmyslového rozvoje ČR (rozhodnout o průmyslovém odvětví budoucnosti, určit vývojové aktivity, zvýšit podporu životaschopných tradičních oborů českého průmyslu)
 • chceme přijmout zákon o přiznání majetku a způsobu jeho nabytí se zpětnou platností od roku 1990 a uvedené skutečnosti důsledně kontrolovat. Pokud nebude majetek v souladu se zdaněnými příjmy, je nutno zahájit vyšetřování. Současně je nezbytné přijmout příslušnou legislativu, vzorem mohou být zákony vyspělých států – např. USA, Německa, Rakouska, Francie
 • jsme přesvědčeni, že stát musí obnovit faktickou kontrolu nad fungováním energetické společnosti ČEZ
 • pachatel trestného činu nesmí mít větší práva než jeho oběť
 • stávající neblahé poměry v policii mohou podle našeho názoru pomoci napravit také mnozí propuštění odborníci, kteří v posledních několika letech doplatili na nekoncepční reorganizaci policie a bezprecedentní politické tlaky
 • v oblasti imigrace může být pro ČR vzorem Austrálie, kde jsou vítáni všichni, kteří jsou ochotni v této zemi žít, pracovat a dodržovat její zákony a zvyky. Ti, kdo k tomu ochotni nejsou, nemohou s Australany sdílet jejich společný domov a musí ze země odejít
 • jsme pro koncepci rozvoje AČR. Akvizice, nákup materiálu, hospodaření s nepotřebným materiálem i jeho prodej – to vše musí být uspořádáno zcela transparentním způsobem.
 • chceme provést komplexní audit stavu armády, včetně úrovně řízení a výkonu jednotlivých zpravodajských služeb
 • základním cílem naší zahraniční politiky je optimální prosazování českých národních zájmů
 • názor na Lisabonskou smlouvu nepatří mezi ústřední témata naší strany, která vznikla především proto, aby řešila vážnou situaci uvnitř české politiky a české společnosti,
 • budeme prosazovat přímou volbu prezidenta, hejtmanů i starostů
 • ke zcela zásadním otázkám života občanů a státu hodláme prosadit celoplošná referenda
 • přehodnotíme způsob udělování akreditací soukromým školám na všech stupních a důsledně budeme dbát na dodržování pravidel pro udělovaní dotací na žáky a studenty
 • jsme pro urychlené zavedení státních maturit. Maturita měla tradičně charakter státní zkoušky, a je třeba srovnávacího standardu
 • na základě auditu budeme prosazovat uskutečnění administrativně-územní reformy
 • hodláme zpřísnit kategorizaci léků a zavést degresívní marže v nemocnicích
 • ve zdravotnictví zrušíme poplatky za standardní služby s výjimkou platby za pobyt v nemocnici a za některá vyšetření u specialistů
 • podporu tělesně i jinak handicapovaných spoluobčanů považujeme za povinnost státu a budeme se zasazovat o jejich aktivní začlenění do společnosti
 • naší snahou je nezávislost neziskového sektoru, čehož je možné dosáhnout cílenou asignací daní (občan sám rozhodne o použití části svých daní)
 • budeme usilovat o udržitelný rozvoj, který stavíme na čtyřech pilířích (ekonomickém, sociálním, environmentálním a územním)
 • jsme přesvědčeni, že dnešní stát nestojí na pevném hodnotovém základě a nepodařilo se dosáhnout ani jeho jednotící ideje, jako tomu bylo za první republiky. Nastupující generaci chybí pozitivní vzory, pojmy jako mravnost a vlastenectví nemají svůj obsah
 • kulturu vnímáme komplexně, do této oblasti spadá i podpora regionální turistiky, přičemž je zřejmé, že je nutné přehodnotit dosavadní modely, včetně fungování společnosti Czech Tourism
 • nedopustíme pokračování stávající situace, kdy se stát podílí na likvidaci konkurenceschopnosti tradičních oborů českého zemědělství a spekulantům zároveň umožňuje parazitovat na miliardových dotacích
 • stát musí důsledně uplatňovat svá vlastnická práva a kontrolu ve firmách ČD, ČD Cargo a ČSA – nepřiměřené manažerské platy, vysoké marketingové náklady či předražené služby jsou dokladem nehospodárného nakládaní s veřejnými prostředky
 • roční rozpočet České televize (cca 7,5 mld. korun) není podle našeho názoru efektivně využíván – naopak jsme svědky účelového plýtvání, selektivních výhod a politické manipulace, což je v rozporu s charakterem média veřejné služby
 • jsme pro sjednocení podmínek pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství pro zaměstnankyně i pro OSVČ
 • chceme  zlepšit všeobecnou informovanost o možnostech a pravidlech čerpání dotací z fondů EU
 • pro státní orgány a instituce zavedeme povinnost zveřejňovat veškeré uzavřené smlouvy a jiná závažná rozhodnutí na jejich internetových stránkách
 • jsme pro rovnost šancí žen v pracovním i společenském uplatnění
 • budeme usilovat o postupné vyrovnávaní životní úrovně v jednotlivých regionech ČR

Volební  program pro EVROPU

EVROPA JE PŘÍLEŽITOSTÍ PRO NAŠE REGIONY


Pod rouškou ochrany národních zájmů se mnohé proudy snaží rozbít společnou Evropu. Jen extrémistické síly však nestojí o spolupráci a prohlubující se integraci národních států, hledají tak živnou půdu pro hlásání xenofobie, militarismu, rasismu a dalších názorů, popírajících svobodu a rovnost lidí. Přitom díky spolupráci Evropa zažívá v historii nikdy nevídané období míru, prosperity a zvyšování životní úrovně.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA věří ve společnou evropskou budoucnost. Nechceme se vracet do období národních válek a sporů na starém kontinentě. Usilujeme získat zastoupení v Evropě a možnost ovlivňovat evropskou administrativu, protože s ní přicházíme na radnicích stále častěji do styku. Prosazujeme proto

 • ZASTAVENÍ ZVYŠOVÁNÍ ROZDÍLŮ MEZI REGIONY. V naší zemi dosahuje Praha úrovně 160% HDP průměrného evropského regionu. Ostatní kraje jsou na tom daleko hůř (průměrně kolem 65%). Rozdíl tedy činí přes 100% a mnohé regiony jsou na tom až 2,5 hůře! Proto potřebujeme nová evropská pravidla rozvoje postižených regionů (stimuly pro odstraňování rozdílů). Prosazujeme přijetí opatření na evropské úrovni pro nastartování růstu v postižených regionech (infrastruktura, vysokorychlostní datové sítě, podpůrné aktivity rozvoje turistiky a podpora kultury – především na tyto aktivity chceme směřovat evropské peníze do regionů). Jen účelné podpory zastaví rozevírání nůžek mezi bohatými a méně rozvinutými regiony, zmírní napětí ve společnosti a přinese pracovní příležitosti a tím i kvalitu života do všech regionů. Nejde nám o žádné umělé impulsy, ale o podpoření růstu v celoevropském měřítku při vědomí, že Evropa je vybudována na podpoře regionů.
 • Nehodláme pouze sbližovat regiony, ale také prosazovat SBLIŽOVÁNÍ STARÝCH A NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU. Různé výjimky (nerovné zemědělské dotace – odstranění diskriminace, nemožnost ucházet se o práci v některých státech EU, úmyslně nedotažená směrnice o službách – na mnoho služeb stále platí omezení z hlediska jejich volného pohybu a poskytování – viz problém tzv. „polského instalatéra“). Tato negativní opatření podlamují důvěru ve společnou Evropu.
 • ENERGETICKÁ BEZPEČNOST (Evropa musí usilovat o menší závislost na RUSKU, různorodost – diverzifikace energetických zdrojů, podpora alternativních zdrojů politikou EU). EU by měla urychleně podpořit dodávky energií výstavbou nových energovodů. Hlásíme se k podpoře jaderné energetiky a podpoře programů zaměřených na šetrné nakládání s energetickými zdroji a snižování energetické náročnosti.
 • LISABONSKÉ SMLOUVĚ – ANO. Ústavní soud ČR rozhodl, že smlouva je v souladu s naší Ústavou. Je zřejmé, že podle stávajících pravidel nemůžu EU dále fungovat, neboť jsou komplikovaná a roztříštěná do mnoha mezinárodních smluv. V době jejich přijímání nikdo nepředpokládal, že EU nebude mít 15 členských států, ale více než třicet s přistupujícími dalšími státy. Usilujeme o spolupracující státy Evropy, ne nevraživost a podkopávání společných zájmů národními vládami. Usilujeme však, aby předpisů komunitárního práva bylo co nejméně a vítáme nové záruky posílení demokracie v Unii, které přináší Lisabonská smlouva. Klíčovou roli by měl přebírat přímo volený Evropský parlament jakožto demokratická kontrola unijních institucí.
 • SILNÁ POZICE EVROPY V GLOBÁLNÍM SVĚTĚ, jednoznačný společný postoj EU K RUSKU. Unie má dnes vzrůstající politickou váhu, pokud je jednotná, zastupuje společné zájmy. Klademe zásadní důraz na společnou zahraniční politiku. EU by měla stanovit svou pozici k Rusku s jasným důrazem na společnou ochranu evropských zemí. Dosavadní neexistence společného postoje EU k Ruské federaci vytváří prostor pro vliv mafií, korupci, partikulární zájmy a šíření nestability, což ohrožuje bezpečnost našich občanů. Energetická krize ukazuje, že jsme se velmi snadno dostali opět do mocenské manipulace, v níž se mnozí Evropané ocitli v roli rukojmích. Občané Evropy díky silné pozici EU mají získat záruky vymahatelnosti práva, významně lepší konzulární ochranu.
 • NOVÁ PRAVIDLA FINANČNÍ PODPORY EU. Nově zvolený europarlament bude schvalovat rozpočet na období 2013 – 2018. Pro nové rozpočtové období chceme, aby evropští poslanci schválili pravidla pro snížení byrokracie a administrativy při čerpání eurofondů. nechceme mít 24 operačních programů, které jsou labyrintem a rájem pro různé agentury, lobbyisty, chceme transparentnost a efektivitu.
 • EVROPSKÉ PROSTŘEDKY PRO ROZVOJ OBCÍ, MĚST A STŘEDNÍHO A ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ. Pro rozpočtové období 2013 – 2018 požadujeme, aby evropské peníze pomáhaly především infrastruktuře, vzdělávání a vědě. V oblasti podnikání pak drobnému podnikání a živnostníkům. Dnes jsou z dotací hrazeny různá nesmyslná školení, spousta peněz se doslova projí v tzv. „technické pomoci“. Očekáváme, že Evropský parlament uplatní svou rozpočtovou pravomoc a v rozpočtovém období 2013 až 2018 zabezpečí nevyužívání evropských peněz pro nesmyslné vládní projekty, ale naopak se zasadí, aby prostředky EU sloužily k opravdovému rozvoji regionů, ne jako pastva pro různé lobbyistické agentury a pro zabezpečování vlivu politických stran. Usilujeme o zajištění kontrolních funkcí orgánů EU, které by prověřovaly hospodaření národních vlád a krajů.
 • Požadujeme zvýšení ochrany měst a obcí (samospráv) na evropské úrovni. Evropská charta místní samosprávy není bezprostředně v ČR právně vynutitelná. Na poli komunitárního práva nejsou přijaty předpisy, které by poskytovaly principiální záruky samosprávám (včetně vlastní finanční a pořádkové pravomoci). Je třeba obrátit pozornost EU i na její přímý vztah k obcím a městům.
 • Ekonomická konkurenceschopnost Evropy (silná pozice EU na globálním trhu, ekonomika založená na investicích a inovacích), odstranění zbytečných bariér, podpora nezávislosti Evropské centrální banky a také opodstatněnost zásahů vlád a komise EU do ekonomiky jsou opatřeními, které umožní překonat hospodářskou krizi. Prosazujeme i v ekonomické oblasti sbližování starých a nových členských států EU (odbourávání bariér obchodu, volného trhu – především služeb), silnou roli soudní judikatury Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.
 • Ochrana životního prostředí – je jedním z nesporných evropských témat, společná kandidátka prosazuje zásady šetrnosti, které by měla Evropa podporovat.

 

Programová témata pro volby do EP 2009


1. Evropské prostředky pro rozvoj obcí a měst, realizaci vhodných záměrů, méně byrokracie, ochrana obcí a měst na evropské úrovni (Evropská charta místní samosprávy není bezprostředně v ČR právně vynutitelná, je třeba obrátit pozornost EU i na její vztah k obcím a městům)

2. Bezpečnost Evropy - vnější a vnitřní (vč. energetické bezpečnosti – diverzifikace zdrojů, podpora jaderné energetiky), důležitost Europolu pro potírání organizovaného zločinu, odmítání politického extremismu a společný postup EU proti teroru a násilí

3. Ekonomická konkurenceschopnost Evropy (silná pozice EU na globálním trhu, ekonomika založená na investicích a inovacích), odstranění zbytečných bariér, podpora nezávislosti Evropské centrální banky, otázka nezbytnosti zásahů vlád a komise EU do volného působení sil v ekonomice (v současné finanční krizi je třeba přiznat důležitost některých opatření)

4. Sbližování starých a nových členských států EU (odbourávání bariér obchodu, volného trhu – především služeb), silná role soudní judikatury Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku

5. Silná pozice EU na mezinárodní scéně (vytvoření jednotné pozice EU k Ruské federaci)

6. Ochrana životního prostředí – je jedním z nesporných evropských témat, na rozdíl od ekologického fundamentalismu bude pozice hnutí spočívat na zásadě šetrnosti.

 

Volební  program pro KRAJ

ALTERNATIVA PRO KRAJ
Publish at Calaméo or browse others.

">v knižním formátu.pdf ZDE

 

1.   Bezpečnost

 • Budeme apelovat na viditelný a účinný vstup policie a státního zastupitelství do řešení problematiky korupce a nehospodárného nakládání sveřejným majetkem.
 • Zvyšíme bezpečnost občanů kraje i jeho návštěvníků vyžaduje zvýšení efektivity terénní policejní práce.
 • Zabráníme rozmachu kuplířství a pouliční prostituce i obchodu sdrogami.
 • Aktivně vstoupíme do řešení problematiky provozu heren a kasin.
 • Přistoupíme k řešení romské problematiky bez populismu a rasistických gest.

2.   Zdravotnictví - nikoliv tunel nemocnic, ale stabilizaci systému a fungující sociální služby

 • Profesionálně řízená krajská nemocnice bez kšeftů politiků a jejich přátel.
 • Koncepční a odborný přístup při revizi Zdravotního plánu kraje - tentokrát ve spolupráci se zástupci lékařů i pojišťoven.
 • Krajská nemocnice s odpovídajícím počtem kvalitních lékařů, zdravotních sester a personálu.
 • STOP předraženým nákupům léků, zdravotního materiálu a služeb v krajské nemocnici.
 • Krajská nemocnice bez proleželých matrací, s dostatkem povlečení a kvalitní stravou.
 • Kvalitní systém jednotného záchranného systému a zajištění první pomoci na celém území kraje proškolenými lékaři.
 • Více lůžek následné péče a celkové zlepšení kvality lůžkových částí nemocnic je nezbytností.
 • Zapojením nestátních organizací do sociálního systému podpory odbouráme centrální direktivní řízení zcentra.

 3. Školství - základ prosperity a kultury společnosti

 • Vytvoříme podmínky pro udržení menších vesnických škol.
 • Ukončíme nekoncepční optimalizaci středního a učňovského školství.
 • Do stabilizace stavu ve školství zapojíme odbornou veřejnost, zástupce firem a rodičů.
 • Podpoříme rozvoj výjimečných a zvlášť nadaných žáků, studentů, učňů a sportovců.
 • Změříme kvalitu škol pravidelnými testy žáků, s motivující odezvou pro lepší učitele.
 • Bez studia kvalitního řemesla to nepůjde, proto vytvoříme podmínky pro studium řemesla.
 • Zastavíme megalomanii vedoucí kodosobnění vzdělání.
 • Vrátíme identitu středním školám a učňovským zařízením.
 • Zajistíme autonomii škol a jejích učitelů zdeformovanou mocenským vazalstvím na úřadu.
 • Podpoříme propojení odborných škol spraxí.
 • Stanovíme finanční normativy na žáka, aby bylo patrné, jak školy hospodaří.
 • Podpoříme rozvoj veřejného vysokého školství na území kraje ve vybraných a pro kraj potřebných oborech s perspektivou dobrého uplatnění absolventů.
 • Motivovat absolventy vysokých škol, aby se v regionu udrželi nebo se do něj vrátili.

  4.   Veřejná správa jako služba

 • Konec politiků bez zodpovědnosti.
 • Kraj bez trafik pro neschopné nebo všehoschopné politiky.
 • Navrhneme zpřísňující novely zákonů, které stanoví podmínky výkonu veřejných funkcí
 • V radě kraje pouze čtyři uvolnění radní hejtman a jeho tři náměstci.
 • Důrazné oddělení krajské samosprávy od krajské státní správy.
 • Krajský úřad otevřeme pět dní vtýdnu zavedeme systém „vše u jednoho referenta".
 • Zajistíme podmínky pro napojení elektronické komunikace pro občany a mezi úřady v kraji tak, aby elektronická podatelna pro občany snížila nutnost návštěv úřadů.
 • Všechna jednání orgánů kraje budou veřejně přístupná a přímo přenášená, jejich záznamy dostupné.
 • Zprůhledníme zadávání veřejných zakázek, včetně výběru členů výběrových komisí.
 • Krajským protikorupčním programem a etickým kodexem zastupitele omezíme korupční prostředí.
 • Navrhneme a prosadíme zákon na přímou volbu hejtmana a starostů obcí a měst.
 • Podpoříme zákon na přímou volbu prezidenta.
 • Vytvoříme efektivní krajské zastoupení soudu, policie a dalších úřadů sídlících dnes v Plzni či v jiných částech republiky.

 5.   Podpora malému a střednímu podnikání

 • Podnikatelé a živnostníci musí být partnery kraje a účastníci jeho rozvoje.
 • Podpora podnikatelů a jejich výrobků z Karlovarského kraje.
 • Pomoc podnikatelskému sektoru při řešení negativních makroekonomických dopadů na jejich výroby a poskytované služby.
 • Významně napomůžeme především malým a středním podnikatelům při využívání strukturálních fondů EU, zejména osvětovou a poradenskou činností.
 • Budeme podporovat rozvětvenou strukturu malého a středního podnikatelského stavu.

 6.   Lázeňství a cestovní ruch - základní předpoklad rozvoje kraje

 • Budeme prezentovat přednosti Karlovarského kraje jako jedné z nejvýznamnějších oblastí cestovního ruchu, lázeňství a přírodních lokalit v ČR.
 • Prosadíme zavedení integrovaného informačního systému a podpoříme spolupráci veřejného sektoru a podnikatelských subjektů, především domácích.
 • Podpoříme zřízení a realizaci ucelených tématických souborů aktivit cestovního ruchu (Česko-bavorský geopark, Stříbrná cesta apod.).

 7.   Trvale udržitelný rozvoj - ekologicky šetrné zemědělství

 • Budeme prosazovat snížení úrovně znečištění ovzduší zpevných i mobilních zdrojů.
 • Podpoříme odstraňování starých ekologických zátěží a rekultivace následků těžby nerostných surovin - zejména uhlí a kaolinu.
 • Zemědělství postavené nejenom na údržbě krajiny, ale i s vlastními potravinářskými produkty.
 • Podpoříme ekologické extenzivní formy hospodaření vhorských a podhorských oblastech vsouladu sopatřeními pro rozvoj krajiny, využívání netradičních plodin a postupů.
 • Vytvoříme podmínky pro rozvoj agroturistiky a doprovodných služeb cestovního ruchu. Šance především pro malé a střední firmy nabízející navazující služby.
 • Vytvoříme podmínky pro další zkvalitnění vodních toků a vodních nádrží (vyšší podpora rozvoje kanalizační infrastruktury, zavedení programu omezení masového rozvoje sinic).
 • V rámci opatření proti velkým vodám budeme preferovat opatření, která povedou kzadržení vody vkrajině (zalesňování, převod orné půdy na travní porosty, budování rybníků a poldrů, revitalizace vodních toků a nádrží atd.)
 • Připravíme program a nastavíme podmínky pro využití účinných metod potlačení invazivních rostlin vkrajině.

 8.   Kvalitní dopravní infrastruktura pro rozvoj kraje

 • Rychlostní komunikace Pomezí - Cheb - Sokolov - Karlovy Vary - Praha je prioritou. Zasadíme se o její rychlejší vybudování s ohledem na snížení negativních vlivů na zdraví obyvatel a nadbytečných zásahů do přírody a krajiny.
 • Rozvineme integrovaný regionální dopravní systém, který bude plošně zajišťovat dopravní obslužnost pro obyvatele i návštěvníky kraje.
 • Budeme podporovat nejen rozvoj cyklostezek, ale i dalších zařízení pro masový sport (např. další dráhy pro in-line bruslení, rozvoj a údržba turistických tras).

 9.   Život v kraji

 • Preferujeme postavení obcí a měst jako základní pilíř budoucnosti kraje.
 • Budeme iniciovat a podílet se na prosazení spravedlivé změny ve financování obcí a měst ve prospěch malých obcí - Navrhneme změnu zákona o Rozpočtovém určení daní.
 • Zpolitizované rozdělování Evropských fondů do obcí a měst změníme ve prospěch podpory užitečných projektů.
 • Zavedeme systémovou podporu sportovních subjektů, zaměřených především na mládež.
 • Ušetřené prostředky přednostně na podporu rekreačního sportu a prevence kriminality dětí a mládeže.